Etický kodex Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s.
 


Preambule

Každý člen Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s. (dále jen "SPP") musí ctít zákonnost  a nestrannost a přispívat tak k udržení důvěry veřejnosti v práci soudních znalců.

Článek 1

 1. Kodex je závazný pro členy Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s.

Článek 2

Zákonnost

 1. Člen SPP vykonává znaleckou činnost v souladu se zákony a ostatními právními předpisy.
 2. Při výkonu znalecké činnosti jedná člen SPP pouze v rozsahu svěřené pravomoci, v rozsahu svého znaleckého oprávnění, a řídí se platnými standardy SPP.

Článek 3

Nestrannost

 1. Člen SPP dbá na to, aby jeho rozhodování při výkonu znalecké činnosti bylo nestranné, objektivní a odůvodněné. Při výkonu znalecké činnosti nesmí člen SPP preferovat osobní či skupinové zájmy, ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám. Zdrží se při výkonu znalecké činnosti také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.
 2. Ve shodných nebo podobných případech jedná tak, aby mezi jednotlivými postupy nevznikaly nedůvodné rozdíly.

Článek 4

Střet zájmů

 1. Člen SPP svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu zájmů či důvodům k pochybnosti o jeho nepodjatosti.
 2. Člen SPP se nebude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s výkonem jeho znalecké činnosti.

Článek 5

Zákaz korupčního jednání

 1. Člen SPP nesmí v souvislosti s výkonem znalecké činnosti přijímat ani vyžadovat dary či jiná neoprávněná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného ani jakýmkoli jiným způsobem připustit, aby bylo ovlivněno jeho objektivní hodnocení věci a nestranné rozhodování.

 

Článek 6

Mlčenlivost

 1. Člen SPP zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem znalecké činnosti, pokud není této mlčenlivosti zproštěn, a to i po jejím skončení. Informace o uvedených skutečnostech mohou být v souladu se zákonem využity pro vědecké nebo vzdělávací účely.

Článek 7

Rychlost a efektivita

 1. Člen SPP vyřizuje pracovní záležitosti bez zbytečných průtahů.
 2. Při výkonu znalecké činnosti postupuje tak, aby nikomu nevznikaly neoprávněné náklady.

Článek 8

Obecné zásady

 1. Člen SPP vykonává znaleckou činnost na odborné úrovni, kterou si studiem průběžně udržuje.
 2. Člen SPP jedná korektně s ostatními členy SPP, jinými znalci, zaměstnanci orgánů veřejné správy i dalšími osobami, se kterými při výkonu činnosti přijde do styku.

Článek 9

Reprezentace

 1. Člen SPP dbá na to, aby byl při výkonu znalecké činnosti upraven a oblečen způsobem, který je adekvátní jeho práci a konkrétní situaci.
 2. Člen SPP respektuje  důstojnost osob, se kterými přichází  při výkonu znalecké činnosti do styku,  jedná s nimi ohleduplně, taktně a způsobem přiměřeným jejich sociálním schopnostem a komunikačním dovednostem.

Článek 10

Řešení konfliktů

 1. Případné konflikty s ustanoveními tohoto kodexu řeší Rada SPP.