Standard pro zkoumání podpisů

(ve formátu *.pdf zde)

1. Přípravná fáze
1.1 Kontrola „žádosti o zkoumání“ (Usnesení, Opatření, Objednávka, Žádost) se zaměřením na:
    a. Kompetenci znalce (správnost uvedeného oboru, odvětví a specializace, v níž je znalec zapsán v seznamu     znalců),
    b. Možnou podjatost znalce,
    c. Srozumitelnost položených otázek,
    d. Reálnost dodržení požadovaného termínu zpracování.
1.2 Kontrola kompletnosti předložených materiálů.
1.3 Označení sporného a srovnávacích materiálů pro účely zkoumání (snazší orientace, nezaměnitelnost).
1.3.1 Značení se provádí razítkem s pořadovými čísly.
1.3.2 Pokud toto značení nemůže být z objektivních důvodů provedeno, uvede se tato skutečnost ve znaleckém výstupu.

2. Vyhodnocení sporného materiálu
2.1 Obecný popis sporného materiálu (druh podpisu, umístění, prostorové omezení apod.).
2.2 Zkoumání, zda sporný materiál je zápisem vyhotoveným psacím prostředkem, nebo zda jde o kopii podpisu vytvořenou technickým zařízením (např. kopírka, tiskárna), nebo otiskem razítka (faksimile podpisu).
2.3 Zkoumání, zda v tazích podpisu, nebo jejich blízkém okolí nejsou přítomny znaky tzv. „technického padělání“ (předkreslení, kopírování, protlačení, mazání, působení chemických činidel apod.).
2.4 Posouzení kvality psacích tahů (rychlost, jistota, plynulost, směr, tlak na psací prostředek).
2.5 Vyhodnocení sporného materiálu z hlediska množství a hodnoty znaků, které jsou v něm obsaženy.

3. Vyhodnocení srovnávacího materiálu
3.1 Analýza srovnávacího materiálu z hlediska jeho rozsahu, složení (ukázky podpisů, zkoušky podpisů), zdrojů, ze kterých pochází.
3.2 Analýza srovnávacího materiálu z hlediska časové vazby ke vzniku sporného materiálu, jeho adekvátnosti (druh, znění, psací prostředek, forma písemností, motivační faktory).
3.3 Posouzení šíře variability srovnávacích podpisů se zaměřením na jejich spontánnost, vývoj v čase, případně měnící se podmínky pro psaní v pořízené zkoušce.
3.4 Posouzení, zda ve srovnávacím materiálu není obsažen podpis (podpisy), jejichž pravost by mohla být zpochybněna (validace srovnávacích podpisů).
3.5 Vyhodnocení rozsahu a kvality srovnávacího materiálu, jeho využitelnosti pro požadované zkoumání.

4. Analýza a komparace sporného a srovnávacího materiálu
4.1 Příprava pracovních podkladů pro analýzu.
4.2 Analýza sporného materiálu ve všech dostupných hlediscích *) obecné a zvláštní roviny zkoumání, zaznamenání zjištěných znaků do vytvořených pracovních podkladů, jejich verbální popis.
4.3 Analýza srovnávacího materiálu ve všech  odpovídajících hlediscích obecné a zvláštní roviny zkoumání.
4.4 Komparace sporného a srovnávacího materiálu, zaznamenání znaků a jejich klasifikace na znaky shodné, znaky rozdílné a znaky nesrovnatelné, jejich barevné vyznačení, verbální popis.

5. Stanovení závěru zkoumání a jeho zdůvodnění
5.1 Komplexní vyhodnocení všech nalezených znaků, posouzení jejich identifikační hodnoty.
5.2 Stanovení závěru zkoumání jako výsledku logické rozvahy mezi možnými hypotézami vzniku sporného materiálu.  

*) Jednotlivá hlediska obecné a zvláštní roviny identifikačního zkoumání ručně psaného projevu zkoumání jsou součástí „Standardu pro zkoumání souvislých textů“. U podpisů jako specifického písemného projevu se z těchto hledisek vychází, avšak lze využít jen některá z nich.