Standard pro stanovování závěrů znaleckého zkoumání

(ve formátu *.pdf zde)


1. Oblast působnosti
1.1 Standard je vypracovaný pro potřeby Společnosti pro písmoznalectví, o.s. a pro její činné členy je závazný.
1.2 Tento standard upřesňuje poslední fázi znaleckého zkoumání zejména v tom, že definuje stupnici závěrů identifikačního zkoumání.

2. Závěr zkoumání
2.1 Závěr obsahuje odpovědi na položené otázky. Formulace odpovědí by neměla připouštět dvojí výklad.
2.2 Závěr nesmí obsahovat tvrzení, která nejsou podložena provedeným důkazem.

3. Stupně přesnosti v závěru identifikačního zkoumání
3.1 Podle množství a identifikační hodnoty zjištěných skutečností se používají následující stupně (od kategorického kladného po kategorický záporný):
    1. Kategorický kladný závěr (sporný a srovnávací materiál napsala stejná osoba)
    2. Kladný závěr v rovině vysoké pravděpodobnosti
    3. Kladný závěr v rovině střední pravděpodobnosti
    4. Kladný závěr v rovině nízké pravděpodobnosti
    5. Nerozhodný závěr
    6. Záporný závěr v rovině nízké pravděpodobnosti
    7. Záporný závěr v rovině střední pravděpodobnosti
    8. Záporný závěr v rovině vysoké pravděpodobnosti
    9. Kategorický záporný závěr (sporný a srovnávací materiál napsaly různé osoby)
3.2 Dále jsou popsány jednotlivé stupně a používané formulace.

Kategorický kladný závěr
Jde o nejvyšší stupeň přesnosti používaný v případech, kdy má znalec na základě důkazu jistotu, že sporný a srovnávací materiál napsala stejná osoba.
používané formulace:
"Sporný podpis je pravý podpis osoby xy."

"Sporný text napsala osoba xy."

Kladný závěr v rovině vysoké pravděpodobnosti
Stanovuje se v případech, kdy důkaz velmi silně podporuje tvrzení, že sporný a srovnávací materiál napsala stejná osoba. Zjištěné skutečnosti ale nedostačují ke stanovení kategorického závěru.
používané formulace:
"Sporný podpis je s vysokou pravděpodobností pravý podpis osoby xy."

"Sporný text s vysokou pravděpodobností napsala osoba xy."

Kladný závěr v rovině střední pravděpodobnosti
Stanovuje se v případech, kdy důkaz podporuje tvrzení, že sporný a srovnávací materiál napsala stejná osoba. Zjištěné skutečnosti ale nedostačují ke stanovení závěru v rovině vysoké pravděpodobnosti.
používané formulace:
"Sporný podpis je pravděpodobně pravý podpis osoby xy."

"Sporný text pravděpodobně napsala osoba xy."

Kladný závěr v rovině nízké pravděpodobnosti
Stanovuje se v případech, kdy zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že sporný a srovnávací materiál napsala stejná osoba. Nízký identifikační význam zjištěných skutečností ale nedostačuje ani ke stanovení závěru ve střední rovině pravděpodobnosti.
používané formulace:
"Je pravděpodobnější, že sporný podpis je pravý podpis osoby xy, než že by se jednalo o padělek."

"Je pravděpodobnější, že sporný text napsala osoba xy, než že by ho osoba xy nepsala."

Nerozhodný závěr
Stanovuje se v případech, kdy nebyly zjištěny ani takové skutečnosti, které by dovolovaly stanovení závěru v nízké rovině pravděpodobnosti. Jde o situace, ve kterých je k dispozici příliš málo identifikačně využitelných znaků, nebo jsou zjištěné skutečnosti ve vzájemném rozporu.
používané formulace:
„Nelze rozhodnout, zda sporný podpis je pravý podpis osoby xy, nebo zda se jedná o padělek.“

„Nelze rozhodnout, zda sporný text napsala osoba xy.“

Záporný závěr v rovině nízké pravděpodobnosti
Stanovuje se v případech, kdy zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že sporný a srovnávací materiál napsaly různé osoby. Nízký identifikační význam zjištěných skutečností ale nedostačuje ani ke stanovení závěru ve střední rovině pravděpodobnosti.
používané formulace:
"Je pravděpodobnější, že sporný podpis není pravý podpis osoby xy, než že by se jednalo o její pravý podpis."

"Je pravděpodobnější, že sporný text nenapsala osoba xy, než že by ho osoba xy napsala."

Záporný závěr v rovině střední pravděpodobnosti
Stanovuje se v případech, kdy důkaz podporuje tvrzení, že sporný a srovnávací materiál napsaly různé osoby. Množství zjištěných skutečností ale nedostačuje ke stanovení závěru v rovině vysoké pravděpodobnosti.
používané formulace:
"Sporný podpis pravděpodobně není pravý podpis osoby xy."

"Sporný text pravděpodobně nenapsala osoba xy."

Záporný závěr v rovině vysoké pravděpodobnosti
Stanovuje se v případech, kdy důkaz velmi silně podporuje tvrzení, že sporný a srovnávací materiál napsaly různé osoby. Zjištěné skutečnosti ale nedostačují ke stanovení kategorického závěru.
používané formulace:
"Sporný podpis s vysokou pravděpodobností není pravý podpis osoby xy."

"Sporný text s vysokou pravděpodobností nenapsala osoba xy."

Kategorický záporný závěr
Jde o nejvyšší stupeň přesnosti používaný v případech, kdy má znalec na základě důkazu jistotu, že sporný a srovnávací materiál psaly různé osoby.
používané formulace:
"Sporný podpis není pravý podpis osoby xy."

"Sporný text nenapsala osoba xy."

4. Interpretace závěru
4.1 Kvalitativní povaha zkoumání a s tím související nemožnost číselného vyjádření hodnoty nalezených znaků neumožňuje stanovení závěrů zkoumání v procentech. V případě uvedení pravděpodobnostního závěru jde tedy o verbální vyjádření jeho přesnosti a ne o pravděpodobnost v matematickém významu.
4.2 V případě stanovení jiného než kategorického závěru se uvede, zda lze očekávat, že by se v budoucnu (zejména po zkvalitnění srovnávacího materiálu, nebo např. zajištění originálů tam, kde byly k dispozici jen kopie) mohlo podařit tento závěr upřesnit.