Podmínky pro vznik členství upravuje čl. III Stanov Společnosti pro písmoznalectví, o. s. takto:

 1. Členem sdružení se mohou stát fyzické i právnické osoby.
 2. O vzniku členství rozhoduje Rada sdružení jednohlasným konsensem všech členů.
 3. Členové sdružení jsou činní a čestní.
 4. Za činného může být přijata fyzická osoba nebo právnická osoba, která splňuje následující podmínky:
  • má plnou způsobilost k právním úkonům,
  • působí jako znalec zapsaný v seznamu znalců podle zvláštního předpisu pro oblast zkoumání ručního písma nebo působí ve znaleckém ústavu zapsaném v seznamu znaleckých ústavů podle zvláštního předpisu v oblasti zkoumání ručního písma,
  • podá řádně vyplněnou žádost o členství,
  • souhlasí se stanovami a dalšími interními předpisy společnosti a je připraven se aktivně podílet na naplňování stanoveného cíle činnosti.
 5. Rada rozhodne o členství žadatele na svém prvním zasedání po obdržení řádně vyplněné žádosti. Členství činného člena vzniká rozhodnutím Rady o přijetí člena a zaplacením zápisného, jakož i členského příspěvku za běžný rok.
 6. Rada může jednohlasným konsensem všech členů přiznat významné osobnosti, která se aktivně podílí nebo podílela na rozvoji nebo propagaci oboru, nebo právnické osobě, která se z pohledu členů sdružení zasloužila o podporu a rozvoj písmoznalectví, statut čestného člena. Členství čestného člena vzniká přijetím volby.

Zápisné a členský příspěvek:

Zápisné bylo stanoveno na 1.000 Kč s tím, že v roce přijetí zahrnuje zápisné i příspěvek na běžný rok.
Příspěvek činného člena na běžný rok byl stanoven na 1.000 Kč.